Ajankohtaisia asioita

Tallenne kesäkuun webinaaristamme Jani Kajanojan kanssa on julkaistu 18.10.2022

Kesäkuun Zoom-webinaarissamme keskusteltiin psykedeeleistä, psyykkisistä ongelmista ja medikalisaatiosta. Näyttää hyvin mahdolliselta, että psykedeeliavusteisesta terapiasta tulee tulevaisuudessa osa psykiatrian hoitovalikoimaa. Psykedeelien sovittaminen osaksi lääketiedettä nostattaa kuitenkin monenlaisia kysymyksiä, haasteita ja filosofisia pulmia. Millä tavalla psykedeelit lieventävät psyykkisiä ongelmia? Minkälainen tulkinnallinen viitekehys sopii parhaiten psykedeeliterapiaan? Onko lääketieteellinen tai psykologinen näkökulma riittävän kattava? Mitä plasebo tarkoittaa psykedeeliterapian kontekstissa? Voimmeko oppia jotain alkuperäiskansojen tavoista tulkita mielen ongelmia?
 
Webinaaritaltiointi on nyt katsottavissa Youtube-kanavallamme.
 
Luennoitsija Jani Kajanoja on psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja tutkijatohtori Turun yliopistossa, ja on tutkinut tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun ongelmien yhteyttä lapsuuden traumoihin ja mielenterveyteen sekä toiminnallisia riippuvuuksia. Lisäksi hän on kiinnostunut psykiatrian filosofiasta ja erityisesti siitä, ovatko mielenterveysongelmat vain yksilön sairauksia, vaiko myös jotain laajempaa.
 
• • • • •
 
Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.
Webinaari 27.10.2022. Oskari Kantonen: Ketamiini lääketieteen näkökulmasta 10.10.2022

Ketamiini on alun perin 1960-luvulla fensyklidiinin korvaajaksi kehitetty niin kutsuttu dissosiatiivinen anesteetti. Klassisten psykedeelien tavoin mielenkiinto ketamiinin lääketieteellistä käyttöä kohtaan on ollut merkittävässä nousussa parin viime vuosikymmenen aikana erityisesti psykiatriassa, mutta myös muilla lääketieteen aloilla, kuten anestesiassa, kivunhoidossa, ensihoidossa ja tehohoidossa. Ketamiinilla on useita hyväksyttyjä tai potentiaalisista lääketieteellisiä käyttöaiheita, mutta aineen monimutkainen farmakologia, osittain ristiriitaiset tai kontekstisidonnaiset vaikutukset, väärinkäyttöpotentiaali sekä voimakkaita tunteita herättävät psykedeeliset ominaisuudet hankaloittavat sen laajamittaista käyttöä. 

Näistä teemoista meille luennoi lokakuun lopussa lääkäri ja väitöskirjatutkija Oskari Kantonen. Torstaina 27.10. klo 19:00 järjestettävässä webinaarissa sukelletaan ketamiinin värikkääseen historiaan ja tarkastellaan tämän erityislaatuisen lääkeaineen monimuotoisia vaikutusmekanismeja eri käyttökonteksteissa. Lisäksi tutkaillaan ketamiinin ja klassisten psykedeelien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia niin fysiologisten kuin kokemuksellisten vaikutuksien osalta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Oskari Kantonen on anestesiologiaan erikoistuva lääkäri ja väitöskirjatutkija Turun yliopistossa. Hän tutkii väitöskirjassaan anestesian ja unen aivomekanismeja. Lisäksi hän on kiinnostunut meditaation, klassisten psykedeelien ja ketamiinin terapeuttisesta ja mielen toiminnan mekanismeja avartavasta potentiaalista.

 

Tallenne kevään webinaaristamme Ido Hartogsohnin kanssa on julkaistu 06.09.2022

Käsitteellä set and setting viitataan muun muassa ihmisen persoonallisuuteen, henkilöhistoriaan, mielentilaan sekä fyysisiin ja sosiaalisiin puitteisiin. Näillä on merkittävä rooli psykotrooppisten aineiden tuottamien kokemusten muovaamisessa, niitä koskevassa tutkimuksessa ja niitä hyödyntävässä terapiassa. Sitä pidetään olennaisena elementtinä sekä psykedeelitutkimuksen tuottamien tulosten tulkinnassa että psykedeeliterapian tehokkuudessa. Miten set and setting liittyy psykedeelien ilmiömaailmaan? Miksi ilmiö tuli ihmisten tietoisuuteen juuri psykedeelitutkimuksen kontekstissa, ja miten se liittyy muihin kuin farmakologisiin tutkimusalueisiin, esimerkiksi plasebotutkimukseen? Millaisia implikaatioita sillä on psykedeelitutkimuksen tulevaisuudelle?

Psykedeelien historiaan ja sosiologiaan erikoistunut Ido Hartogsohn luennoi viime maaliskuun webinaarissamme set and settingin evoluutiosta, ilmiötä koskevasta tutkimusnäytöstä ja sen implikaatioista tutkimukselle, terapialle ja psykedeelien erilaisille käyttösovelluksille. Luento on nyt julkaistu Youtube-kanavallamme.

Ido Hartogsohn toimii apulaisprofessorina Bar Ilanin yliopiston tieteen, teknologian ja yhteiskunnan maisteriohjelmassa. Hänen työnsä kartoittaa set and settingin merkitystä psykedeelitutkimuksessa ja -kulttuurissa. MIT Press julkaisi hänen kirjansa American Trip: Set, Setting and the Psychedelic Experience in the Twentieth Century vuonna 2020.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

• • • • •

Jos haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Webinaari 8.9.2022. Jussi Jylkkä: Mystiikka ja naturalismi psykedeelitieteessä 23.08.2022

Psykedeelitieteessä ilmenee jännitettä mystiikan ja naturalismin välillä. Osa tutkijoista katsoo, että psykedeeliset mystistyyppiset kokemukset voivat antaa tietoa, joka eroaa tieteellisesti tai aistinvaraisesti saatavasta. Henkilö voi esimerkiksi kokea oivaltavansa, että kaikki on jonkinlaista valoa, rakkautta tai tietoisuutta, ja uskoa tämän olevan todellisuuden perimmäinen luonne. Naturalistit sen sijaan pitävät tällaisia ”oivalluksia” psykedeelien haitallisina sivuvaikutuksina, koska ne ovat heidän mukaansa ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa. On empiirinen kysymys, kumman tyyliset kokemukset ennustavat psykedeeliterapian hoitovaikutuksia, mutta on filosofinen kysymys, voivatko mystistyyppiset oivallukset antaa tietoa ja ovatko ne yhteensopivia tieteellisen maailmankatsomuksen kanssa.

Tämän filosofisen kysymyksen äärelle päästään torstaina 8.9. klo 18:00 Zoom-webinaarissa, joka sisältää luennon ja yleisökysymysosion. Luennoitsijana toimii filosofi ja psykologi Jussi Jylkkä. Esityksessä käydään läpi mystisen kokemuksen keskeiset piirteet (Stace, 1961) keskittyen erityisesti ykseyden kokemukseen, tunteeseen että oivallus on totta, ja pyhyyden ja sanoinkuvaamattomuuden kokemuksiin. Jylkän mukaan mystisen kokemuksen metafyysinen ydin on, että todellisuudella on olemassa luonne, jota ei voi tietää vain aistinvaraisesti tai tieteen keinoin, mutta joka voidaan suoraan intuitiivisesti oivaltaa. Luennolla tutkitaan, onko tämä ajatus yhteensopiva modernin psykedeelitutkimuksen löydösten ja tieteellisen maailmankuvan kanssa.

Jussi Jylkkä on filosofi (FT) ja psykologi (PsT, dos.), joka työskentelee tutkijana Åbo Akademin psykologian laitoksella. Hänen syyskuussa alkava projektinsa “Lohdullisia illuusioita vai elämää muuttavia oivalluksia” koskee psykedeelisiä oivalluksia ja niiden merkitystä henkiselle hyvinvoinnille. Projekti on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Jylkkä on tutkinut aiemmin esimerkiksi muistia, toiminnanohjausta ja tietoisuutta, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu merkittävissä psykologian ja filosofian journaaleissa. Hänen syksyllä ilmestyvä kirjansa Tietoisuus ja tieteellinen maailmankuva (Basam Books) käsittelee tieteen rajoja ja todellisuuden perimmäistä luonnetta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

ICPR-konferenssia edeltävä Psychedelic Science, Ethics & Business -tapahtuma 21.9.2022 21.07.2022

ICPR Sciente, Ethics & Business

Voittoa tavoittelemattoman OPEN-säätiön Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR) järjestetään viidettä kertaa 22.-24.9.2022 Haarlemissa, Alankomaissa. Lisätietoja ja liput itse konferenssiin osoitteesta https://icpr-conference.com/.

Varsinaista konferenssia edeltävänä päivänä ke 21.9.2022 OPEN järjestää lisäksi yksipäiväisen Psychedelic Science, Ethics & Business -tapahtuman. Se tuo yhteen yli 300 osanottajaa ja maailman johtavaa aihepiirin vaikuttajaa (mm. David Nutt, Kim Kuypers, Amy Emerson) tarkastelemaan erityisesti sitä, miten psykedeelit voivat siirtyä tutkimuksista varsinaiseen hoitokäyttöön. Liput ja lisätietoa osoitteesta https://icpr-conference.com/business. Myös tämän tapahtuman hinnasta Psytyn jäsenille 100 € alennus sähköpostitse lähetetyllä koodilla. Koodia voi myös kysyä osoitteesta psyty@psyty.fi.

Tallenne viime syksyn webinaaristamme Peter Gasserin kanssa on julkaistu 13.07.2022

Laillista psykedeeliavusteista terapiaa on pääsääntöisesti saatavilla tutkimusolosuhteissa. Sveitsissä sitä on kuitenkin erityisluvalla mahdollista toteuttaa myös tutkimusolosuhteiden ulkopuolella. Psykiatri ja psykoterapeutti Peter Gasserilla on terapiamuodosta pitkä kokemus, sillä hänellä oli jo 80- ja 90-lukujen taitteessa Sveitsin terveysviraston erityislupa LSD:n ja MDMA:n tutkimiseen. Vuoden 2007 jälkeen hän on toteuttanut kaksi tutkimusta LSD-avusteisesta terapiasta henkeä uhkaavista sairauksista kärsivillä potilailla. Sveitsin terveysviranomaisten tapauskohtaisesti myöntämien erityislupien mahdollistamana hän on vuodesta 2014 alkaen hoitanut potilaita psykoaktiivisia yhdisteitä hyödyntävällä terapialla. Näihin yhdisteisiin lukeutuu edellämainittujen ohella nykyään myös psilosybiini.

Gasser luennoi psykedeeliterapiaa koskevan kattavan kokemuksensa pohjalta marraskuussa 2021 järjestämässämme Zoom-webinaarissa. Omista kliinisistä kokemuksistaan, tutkimuksistaan ja kansainvälisen psykedeelitutkimusprojektien hedelmistä ammentaen Gasser kertoi terapiamuodon käytännön toteutuksesta sekä siitä, minkälaisia johtopäätöksiä psykedeeliavusteisesta terapiasta on mahdollista tehdä.

Vuonna 1960 syntynyt tri Peter Gasser on Sveitsin Solothurnissa yksitysvastaanottoa pitävä psykiatri ja psykoterapeutti, aviomies ja kolmen lapsen isä. Hänellä on koulutusta psykodynaamisiin psykoterapiamuotoihin sekä psykoaktivisia aineita hyödyntäviin psykolyyttisiin ja psykedeelisiin terapioihin. Hän on ollut vuodesta 1992 Sveitsin Medical Society for Psycholytic Therapy -seuran jäsen ja vuodesta 1996 sen johtaja.

• • • • •

Jos haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Videohaastattelu: Psykedeelit psykiatrian ja psykoterapian apuvälineinä – Torsten Passie 02.07.2022

Millaisia haasteita liittyy psykedeelien lääketieteelliseen hyödyntämiseen? Miten psykolyyttinen ja psykedeelinen terapia eroavat toisistaan? Suhtaudutaanko psykedeeliterapioihin perusteettoman optimistisesti? Voiko MDMA-terapian seurauksena syntyä MDMA-riippuvuus? Millaisia vaikutuksia on MDMA:n liikakäytöllä? Onko muuntuneiden tajunnantilojen kanssa työskentelevällä terapeutilla oltava niistä omia kokemuksia? Mitä tutkimusnäyttö sanoo mikroannostelusta? Millaisen urapolun kautta voi päätyä psykedeeliterapeutiksi? Mitä ongelmia liittyy olemassaoleviin psykedeeliterapiakoulutusohjelmiin?

Psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie Hannoverin lääketieteellisestä yliopistosta on pitkän linjan psykedeelitutkija, jolla on jo 80-luvulta kokemusta psykedeelien laillisesta terapeuttisesta käytöstä Saksassa ja Sveitsissä. Alun perin oman, ärsyttäväksi kuvaamansa spontaanin mystisen kokemuksen kautta aihepiiristä kiinnostunut Passie on työssään kartoittanut niin MDMA:n historiaa kuin mikroannostelun vaikutuksia, ja hänellä on psykedeeleistä laaja, ensyklopediseksikin kutsuttu ymmärrys. Tässä syksyllä 2019 taltioidussa, vasta julkaisemassamme haastattelussa Passie käsittelee ylläolevia ja monia muita kysymyksiä. Videossa on suomenkielinen tekstitys.

• • • • •

Jos haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Psytyn varsinaisjäsenwebinaari: Psykedeelitutkimus ja rahoituksen hakeminen 15.06.2022

Psytyn varsinaisjäsenille järjestetään keskiviikkona 15.6. klo 18:00 webinaari, jossa käsitellään tutkimusrahoituksen hakemista:

Tutkimusrahoitus on päätoimisen tieteenteon edellytys, mutta miten sitä saa? Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n tutkimusrahoituswebinaarissa käsitellään erilaisia tapoja rahoittaa tutkijanuraa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, mistä rahoitusta saa, miten sitä haetaan ja miten kirjoitetaan hakemus, jolla saa rahaa.

Puhujat ovat arkeologian professori Vesa-Pekka Herva (Oulun yliopisto), psykologian professori Markus Jokela (Helsingin yliopisto) ja folkloristiikan tutkija Aila Mustamo (Turun yliopisto). Maksuton webinaari on suunnattu ennen kaikkea tutkijanuransa alussa oleville tai tutkijanuraa suunnitteleville psykedeelitutkijoille, mutta tervetulleita ovat kaikki Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n varsinaisjäsenet riippumatta siitä, onko oman tutkimuksen teko juuri nyt ajankohtaista. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtumasta on lähetetty tiedote Psytyn varsinaisjäsenille. Lisätietoa jäseneksi liittymisestä ja jäsentyypeistä: https://psyty.fi/mukaan/jaseneksi

Webinaari 4.7.2022. Simon Ruffell – Ayahuasca: from the jungle to the lab 14.06.2022

-> Verkkokauppaan <-

Ayahuasca on psykoaktiivinen kasvikeitos, jota on perinteisesti käytetty Amazonin alueen heimojen rituaaleissa. Sen mahdollisia mielenterveydellisiä hyötyjä koskevaan tutkimukseen on viime aikoina kohdistunut kasvavaa huomiota. Keitoksen käyttöä on tutkittu sekä laboratorio-olosuhteissa että perinteisemmissä puitteissa. Psykiatri Simon Ruffell on yksi ayahuascan vaikutuksia selvittävistä tutkijoista. Mielenkiintoisten mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien tulosten ohella hänen ryhmänsä tutkimuksissa on ensimmäistä kertaa kartoitettu psykedeelien epigeneettisiä vaikutuksia.

Ruffell luennoi tutkimustyöstään maanantaina 4.7. klo 18:00 Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämässä webinaarissa. Hän esittelee ayahuascan seremoniallista käyttöä Amazonin alueella ja teen vaikutuksia mielenterveyteen, persoonallisuuteen, epigenetiikkaan ja psykoterapeuttisiin prosesseihin. Ruffell käsittelee myös tämänhetkistä tutkimusprojektiaan, yhteistyössä Psychae Instituten kanssa toteutettuja satunnaistettuja vertailukokeita, joissa selvitetään ayahuascan kaltaisten keitosten vaikutuksia ja tutkitaan mahdollisia hyötyjä ja haasteita, jotka liittyvät kasvilääkkeiden käyttöön kliinisessä kontekstissa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa puhujasta:

Ennen erikoistumistaan psykiatriaan Simon Ruffell opiskeli lääketiedettä Sheffieldin yliopistossa. Psykiatrian koulutuksensa hän suoritti Lontoon Maudsley Hospitalissa ja työskenteli vanhempana apulaistutkijana King’s College Londonissa, jossa hän selvitti psilosybiinin tehoa hoitoresistentin masennuksen hoidossa. Hän on erittäin kiinnostunut transkulttuurisesta psykiatriasta, ja on työskennellyt monissa hyväntekeväisyysjärjestöissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on tutkinut ayahuascan vaikutuksia mielenterveyteen Perun Amazonilla. Hän viimeistelee aihetta käsittelevää väitöskirjaansa Goldsmithsin yliopistossa Lontoossa. Vapaa-ajallaan hän työskentelee vapaaehtoisena Psycare-hyväntekeväisyysjärjestössä, joka tarjoaa musiikkitapahtumissa tukea ihmisille, jotka läpikäyvät vaikeita, päihteisiin liittyviä kokemuksia.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Webinaari 13.6. Jani Kajanoja – Kärsimys, psykedeelit ja medikalisaatio 23.05.2022

-> Verkkokauppaan <-

Näyttää hyvin mahdolliselta, että psykedeeliavusteisesta terapiasta tulee tulevaisuudessa osa psykiatrian hoitovalikoimaa. Psykedeelien sovittaminen osaksi lääketiedettä nostattaa kuitenkin monenlaisia kysymyksiä, haasteita ja filosofisia pulmia. Millä tavalla psykedeelit lieventävät psyykkisiä ongelmia? Minkälainen tulkinnallinen viitekehys sopii parhaiten psykedeeliterapiaan? Onko lääketieteellinen tai psykologinen näkökulma riittävän kattava? Mitä plasebo tarkoittaa psykedeeliterapian kontekstissa? Voimmeko oppia jotain alkuperäiskansojen tavoista tulkita mielen ongelmia?

Näistä teemoista päästään kuulemaan 13.6. klo 18.00 Zoom-webinaarissa, joka sisältää luennon ja yleisökysymysosion. Luennoitsijana toimii Jani Kajanoja, joka on psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja tutkijatohtori Turun yliopistossa. Kajanoja on tutkinut tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun ongelmien yhteyttä lapsuuden traumoihin ja mielenterveyteen sekä toiminnallisia riippuvuuksia. Lisäksi hän on kiinnostunut psykiatrian filosofiasta ja erityisesti siitä, ovatko mielenterveysongelmat vain yksilön sairauksia, vaiko myös jotain laajempaa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme. Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Mikäli et ole varma jäsenmaksusi tilasta, ota rohkeasti yhteyttä.

Kuva: Turun yliopisto