Ajankohtaisia asioita

Psilosybiinitutkimukselle 2,2 miljoonan euron julkinen rahoitus Saksassa 22.11.2020

Suurin osa uuden aallon psykedeelitutkimuksista on toistaiseksi ollut yksityisten säätiöiden ja lahjoittajien rahoittamaa. Viime vuosina voittoa tavoittelevat lääkeyritykset ovat aloittaneet omia kliinisiä tutkimuksiaan. Julkisesti rahoitettu tutkimus on kuitenkin tähän saakka ollut vähäistä.

Merkittävän poikkeuksen tähän tekee Saksan opetus- ja tutkimusministeriön (Bundesministerium für Bildung und Forschung) myöntämä 2,2 miljoonan euron rahoitus hoitoresistentin masennuksen psilosybiiniavusteisen hoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden tutkimiselle. Suunnitellun 2b-vaiheen kliinisen, kaksoissokkoutetun, lumekontrolloidun tutkimuksen vastaavana tutkijana toimii professori Gerhard Gründer Mannheimin mielenterveyden keskusinstituutista, Heidelbergin yliopistolta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Charité – Universitätsmedizin Berlin -yliopistosairaalan ja yhteiseurooppalaisen, psykedeelitutkimusta edistävän MIND-säätiön kanssa.

Kahdessa eri tutkimuspaikassa toteutettavaan tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida 144 potilasta. Kyseessä olisi siten yksi toistaiseksi laajimmista kliinisistä psykedeelitutkimuksista. Tutkimus odottaa vielä tarvittavia lupia ja etsii arvioidusta 3,6 miljoonan euron budjetista puuttuvaa rahoitusosuutta. Lue lisää: https://mind-foundation.org/psilocybin-depression-study

Jäämme odottamaan Suomen julkisten rahahanojen aukeamista psykedeelitutkimuksen suuntaan.

Videotaltiointi: Psykedeelit ja integraatio – Paneelikeskustelu, Marc Aixalà ja Riikka Ajantaival (suomenkielinen tekstitys) 17.11.2020

Onko psykedeelikokemusten integraatio ensisijaisesti rationaalinen prosessi? Onko osaa psykedeelien tuottamista kokemuksista mahdoton integroida? Mitä integraatioprosessissa käytännössä tehdään? Kuinka pitkään psykedeelien mahdollisesti avaama terapeuttinen ikkuna pysyy auki? Miten arvioida integraatioterapiaa tarjoavan henkilön pätevyyttä?

Keväällä 2019 Helsingin yliopistolla järjestämämme, psykedeelikokemusten integrointia käsittelevän luentotapahtuman viimeinen taltiointi on nyt katsottavissa suomenkielisen tekstityksen kera. Kyseessä on paneelikeskustelu, jossa psykologi ja psykoterapeutti Marc Aixalà ja psykologi Riikka Ajantaival avaavat integraation käytäntöjä tapahtumassa esitettyjen yleisökysymysten pohjalta.

Rohkaisemme seuraamaan Youtube-kanavaamme, jolla aiomme lähiaikoina julkaista myös viimesyksyisen, MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevän tapahtuman luentoja sekä luennoitsijoiden kanssa tapahtuman yhteydessä tehtyjä haastatteluja, jotka syventävät luennoilla käsiteltyjä teemoja.

Vaikuttavia tuloksia ensimmäisestä satunnaistetusta tutkimuksesta masennuksen hoidosta psilosybiiniavusteisella terapialla 12.11.2020

Psilosybiiniavusteinen terapia osoitti Imperial Collegen alustavassa pilottitutkimuksessa lupausta masennuksen hoidossa, mutta laajemmat satunnaistetut tutkimukset ovat vielä kesken. JAMA Psychiatry -lehdessä on nyt julkaistu tuloksia ensimmäisestä satunnaistetusta tutkimuksesta, jossa vertailuryhmänä toimi myöhemmin hoitoa saava ryhmä. 

Johns Hopkinsin yliopiston tutkijoiden Marylandissa toteuttamaan kliiniseen tutkimukseen osallistui 27 keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta kärsivää aikuista. Heistä puolet arvottiin saamaan kaksi psilosybiinisessiota ja 11 tuntia tukiterapiaa sisältänyttä hoitoa välittömästi ja puolet hieman myöhemmin.

Välitöntä hoitoa saaneiden masennusoireet olivat heti ensimmäistä psilosybiinisessiota seuraavana päivänä vähentyneet keskimäärin erittäin merkittävästi ja tämä muutos säilyi neljän viikon seurantaan saakka. Viikko ja neljä viikkoa hoidon jälkeen hoitoryhmän masennusoireet olivat selvästi odotusryhmää alhaisemmalla tasolla, efektikoon ollessa erittäin suuri (d = 2.2 ja d = 2.6). Tarkasteltaessa kaikkia osallistujia yhdessä noin kaksi kolmasosaa reagoi hoitoon kliinisesti merkittävällä tasolla sekä viikko että neljä viikkoa toisen psilosybiinisession jälkeen, ja yli puolet oli neljän viikon seurannassa vapaita masennuksesta.

Psilosybiinihoidon vaikutus masennusoireisiin näyttäytyi siis tässä tutkimuksessa pitkäkestoisempana kuin esimerkiksi – niin ikään nopeasti vaikuttavan – ketamiinin. Efektikoon suhteen havaittu vaikutus masennusoireisiin oli psykoterapiaan verrattuna noin 2,5-kertainen ja tyypillisiin masennuslääkkeisiin verrattuna nelinkertainen. Tulosten yleistettävyyttä rajoittavat osallistujien valikoituneisuus ja odotuslistan käyttö vertailukohtana lumelääkettä ja vastaavaa tukiterapiaa saaneen ryhmän sijaan.

Useita laajempia, lumekontrolloituja tutkimuksia psilosybiiniavusteisen terapian hyödyntämisestä masennuksen hoidossa on käynnissä eri maissa. Osasta odotetaan tuloksia tämän talven aikana.

Davis, A. K. ym. (2020). Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.3285

Suomalaisessa kyselytutkimuksessa selvitettiin ensimmäisiin psykedeelin käyttökertoihin liittyneitä mystistyyppisiä kokemuksia 03.11.2020

PsyPost-verkkojulkaisu kirjoittaa Suomessa tehdystä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin ensimmäisiin psykedeelin käyttökertoihin liittyneitä mystistyyppisiä kokemuksia, mystisten kokemusten luotettavaa mittaamista, sekä tällaisten kokemusten yhteyttä psykedeelien käytön jälkeen koettuihin muutoksiin eri osa-alueilla.

Tutkimuksen perusteella mystisiä kokemuksia on mahdollista järkevästi kartoittaa kyselyllä, ja käytetty Mystical Experiences Questionnaire -mittari näyttää toimivan myös suomenkielisenä käännöksenä. Noin neljännes vastaajista koki mystistyyppisen kokemuksen ensimmäisen psykedeelin käyttökertansa aikana. Tällaiset kokemukset olivat yhteydessä itseraportoituihin positiivisiin muutoksiin, erityisesti itse- ja luontosuhteessa sekä luovuudessa ja kognitiivisessa toiminnassa. Tutkimuksen tulosten tulkintaa rajoittaa selvästi valikoitunut otos, kokemusten arviointi huomattavasti niiden tapahtumisen jälkeen, sekä itsearviointien käyttö.

Itse artikkeli julkaistiin kesäkuussa Journal of Psychoactive Drugs -lehdessä:
Kangaslampi, S., Hausen, A., Rauteenmaa, T. (2020). Mystical experiences in retrospective reports of first times using a psychedelic in Finland. Journal of Psychoactive Drugs, 52(4), 309-318. https://doi.org/10.1080/02791072.2020.1767321 (Postprint-versio)

 

Opinnäytetyö: Psychedelic Unselfing and Moral Perception 28.10.2020

Millaisia vaikutuksia psykedeeleillä on arvoihin, moraaliin ja ihmisen kokemukseen itsestään? Hiljattain valtiotieteiden maisteriksi valmistunut Juuso Kähönen käsittelee kysymystä käytännöllisen filosofian gradussaan “Psykedeelisten itseyden kokemuksen muutosten vaikutukset arvoihin”.

Gradu hyödyntää muun muassa filosofi Iris Murdochin ja psykologi Abraham Maslow’n ajattelua koskien itsen ylittämisen ja itsen vähentämisen kokemuksia, joilla on usein merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tunteeseen elämän merkityksellisyydestä. Näihin ja viimeaikaisten psykedeelitutkimusten tuottamaan tietoon perustuen Kähönen argumentoi, että psykedeeleillä on potentiaalia tuottaa myönteisiä muutoksia ihmisen arvomaailmassa ja arvojen tunnistamisessa. Hän kytkee argumenttinsa laajempaan, moraalista kohentamista (engl. “moral enhancement”) käsittelevään keskusteluun.

Opinnäytetyön voi lukea opinnäytetyötietokannastamme.

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa käynnistetään tutkimus masennuksen psilosybiiniavusteisesta hoidosta 26.10.2020

Suomessakin uutiskynnyksen on ylittänyt tieto psilosybiiniin liittyvän kliinisen tutkimuksen käynnistymisestä Ruotsin Karoliinisessa instituutissa. Tutkimus on laatuaan ensimmäinen länsinaapurissamme.

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitetään psilosybiiniavusteisen psykoterapian vaikuttavuutta ja vaikutusmekanismeja masennuksen hoidossa. Tavoitteena on värvätä tutkimukseen 30 potilasta ja aloittaa kliininen osuus jo tänä vuonna. Uusille hoitomuodoille on suurta tarvetta, sillä Ruotsin kansanterveysviraston mukaan jopa joka viides ruotsalainen on saanut masennusdiagnoosin.

Tutkimus rahoitetaan lahjoitusvaroin, pääasiassa uuden voittoa tavoittelemattoman Osmond-säätiön kautta. Itse psilosybiinin toimittaa toinen voittoa tavoittelematon taho, Usona Institute. Tutkimusta johtaa psykiatri Johan Lundberg kliinisen neurotieteen laitokselta.

Lisätietoa englanniksi:
https://www.osmondlabs.org/press/2020/psilocybin-provas-mot-depression-ki-at8ws

Ja ruotsiksi:
https://www.osmond-foundation.org/press/2020/psilocybin-provas-mot-depression-ki

Ylen uutinen aiheesta:
https://yle.fi/uutiset/3-11606998

Videotaltiointi: Psykedeelikokemusten integraatio tutkimusolosuhteissa (suomenkielinen tekstitys) 07.10.2020

Psykedeelien terapeuttista potentiaalia käsiteltäessä viitataan usein integrointiin. Psykedeelisession aikana nousee tyypillisesti esiin monenlaisia tunteita, näkökulmia ja kokemuksia. Integraation tavoitteena on auttaa nivomaan näitä osaksi omaa jokapäiväistä elämää, arkea ja tarinaa.

Järjestimme keväällä 2019 integraatiota käsittelevän luentotapahtuman Helsingin yliopistolla. Tapahtumassa luennoivat psykologi ja psykoterapeutti Marc Aixalà Barcelonasta ja suomalainen psykologi Riikka Ajantaival. Aixalà tarjosi luennollaan yleiskatsauksen integraatioon, Ajantaival puolestaan kuvasi, miten kokemusten integrointia lähestytään psykedeeliavusteista terapiaa koskevien tutkimusten kontekstissa. Aiemmin julkaisemamme Aixalàn luennon jatkoksi on nyt julkaistu suomeksi tekstitetty taltiointi Ajantaipaleen luennosta.

Suomalaisessa Brain & Mind Symposiumissa psykedeeliaiheisia luentoja 01.10.2020

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Brain & Mind -tohtoriohjelman opiskelijat järjestävät vuotuisen Brain & Mind -symposiumin 15.–16.10.2020. Symposium järjestetään tänä vuonna kokonaan etänä. Luennoitsijoihin lukeutuu kaksi psykedeeleihin keskittynyttä tutkijaa.

Farmakologian emeritusprofessori David E. Nichols Pohjois-Carolinan yliopistosta luennoi otsikolla “From Ergot to LSD and Beyond”, apulaisprofessori David E. Olson Kalifornian yliopistosta puolestaan otsikolla “Psychedelics as Inspiration for Plasticity-Promoting Neurotherapeutics”.

Tapahtuman muista puhujista voidaan nostaa esiin etenkin Allen Institute for Brain Sciencen johtaja, legendaarinen neurotieteilijä Christof Koch, joka luennoi tietoisuuden hermostollisista korrelaateista.

Maksuton tapahtuma on avoin niin tutkijoille, opiskelijoille kuin maallikoillekin, mutta siihen tulee ilmoittautua 8.10.2020 mennessä.

Lisätietoa: https://www.helsinki.fi/en/research/doctoral-education/doctoral-schools-and-programmes/doctoral-school-in-health-sciences/doctoral-programme-brain-mind/bm-symposium-2020

Psykedeelit, entropia ja anarkistiset aivot 25.09.2020

YouTube-kanavallamme on juuri julkaistu tallenne kesäkuussa järjestetystä webinaarista otsikolla “Psykedeelit, entropia ja anarkistiset aivot – kokonaismalleja psykedeelien toimintamekanismeista”. Puhujana on Psytyn varapuheenjohtaja, psykologian tohtori ja post doc -tutkija Samuli Kangaslampi.

Miten psykedeelit vaikuttavat aivoissa ja mielessä, ja mitä tekemistä entropialla, kritikaalisuudella tai anarkialla on tämän kanssa?

Psykedeelitutkimuksen uusi aalto on saavuttanut vaiheen, jossa on mahdollista tavoitella empiirisin löydöksin perusteltuja ja hyödyllisiä malleja psykedeelien vaikutusmekanismeista koko aivojen tasolla. Tämä esitys tarkastelee keskeistä ehdotusta tällaiseksi kokonaismalliksi, löyhtyneiden uskomusten ja anarkististen aivojen mallia (relaxed beliefs under psychedelics and the anarchic brain), tätä mallia tukevia tutkimuslöydöksiä sekä näiden käytännön merkitystä. Malli tarjoaa uskottavia selityksiä sekä psykedeelien akuuteille subjektiivisille vaikutuksille että niiden aikaansaamille pitkän aikavälin muutoksille aivoissa ja käyttäytymisessä.

Esitys perustuu pääosin seuraaviin julkaisuihin:

Carhart-Harris, R. L. ym. (2014) The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs. Frontiers in Human Neuroscience, 8(20). https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020

Carhart-Harris, R. L. (2018). The entropic brain – revisited. Neuropharmacology, 142, 167-178. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.03.010

Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. (2019). REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics. Pharmacological Reviews, 71, 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research järjestetään ensi viikonloppuna. Psyty tarjoaa lipun ostaneille tilan konferenssin yhteiskatselulle. 20.09.2020

Hollannin Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR) on laadukkaimpia psykedeeliaiheisia tiedekonferensseja. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna etänä poikkeustilanteen vuoksi. 

Koska tällaisten konferenssien tärkeintä antia tapaa olla jaettu inspiraatio, muiden kävijöiden kohtaaminen ja siitä syntyvät ideat, Psyty on varannut Helsingin Kumpulasta tilan, jossa tapahtumalipun ostaneet voivat seurata konferenssia porukalla videotykin välityksellä. 

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä viestiä osoitteeseen pj@psyty.fi. 

Tilaan voi saapua konferenssipäivinä 25., 26. ja 27.10. klo 16.30. Webinaari alkaa kunakin päivänä Suomen aikaa 17:00 ja päättyy 23:00. Huomaathan, että yhteiseen katseluun osallistuvilla on oltava ostettuna lippu konferenssiin!

Lisätietoa konferenssista: https://icpr2020.net/