Psykedeelit 2021 -konferenssi

18.-19.11.2021
Axelia, Auditorium Salin, Piispankatu 8, Turku

Psykedeelitutkimus on kokenut renessanssin, ja vuosikymmeniä pysähdyksissä ollut tutkimus on käynnistynyt vauhdilla useissa yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Psykedeelien terapeuttisia potentiaaleja erilaisten mielenterveyden ongelmien hoidossa tutkitaan laajalti. Kiinnostus ei rajoitu vain kliinisiin tutkimuksiin, vaan psykedeelisiä kokemuksia on alettu tarkastella myös tietoisuudentutkimuksen, filosofian ja humanistis-yhteiskunnallisen tutkimuksen saralla.

Järjestämme ensimmäisen suomalaisen psykedeelitutkimukseen keskittyvän Psykedeelit 2021 -konferenssin Åbo Akademilla 18.–19. marraskuuta 2021. Konferenssi on suunnattu Suomessa toimiville tutkijoille ja toivomme, että se edistää suomalaista psykedeelitutkimusta tuomalla yhteen aihetta eri näkökulmista lähestyviä tutkijoita ja toimijoita.

Keynote-puhujat (Zoomin välityksellä) ovat Dr. Katrin Preller (University of Zürich), joka esitelmöi psykedeelien neurobiologisista vaikutusmekanismeista terapeuttisessa kontekstissa, sekä Dr. Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), joka käsittelee psykedeelien tuottamien kokemusten merkitystä filosofialle.

Konferenssi on poikkitieteellinen ja avoin kaikkien alojen tutkijoille, opiskelijoille sekä kulttuurialan toimijoille, joiden työ liittyy psykedeeleihin (esim. psykologit, lääkärit, sosiologit, filosofit, teologit, antropologit, sukupuolentutkijat ja taiteilijat). Myös tutkimussuunnitelman, katsauksen tai opinnäytetyön esittely on tervetullutta. Esitysten ja paneelikeskustelujen lisäksi aikaa on varattu runsaasti myös vapaamuotoiselle keskustelulle. Tapahtumaa voi seurata etäyhteydellä, ja myös esitelmä on mahdollista antaa etänä.

Lähetä esityksestäsi 200-sanainen abstrakti (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) osoitteeseen jussi.jylkka@abo.fi viimeistään 15.9.2021. Abstraktit arvioi monitieteinen toimikunta, johon kuuluvat PsT Samuli Kangaslampi, FT Mika Pekkola, YT Aleksi Hupli, LT Erik Aro, sekä PsT/FT Jussi Jylkkä. Raati ilmoittaa päätöksensä 30.9.2021

Konferenssin järjestää toimikunta yhteistyössä Åbo Akademin psykologian laitoksen ja Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja sekä rekisteröityminen konferenssiin myöhemmin tältä sivulta.

 

 

Psykedeelit 2021
November 18–19, 2021
Conference for Psychedelic Research
Axelia, Auditorium Salin, Piispankatu 8, Turku

Psychedelic research has experienced a renaissance, and studies which have been neglected for years have been revived in universities across the world. Therapeutic potential of psychedelic substances for the treatment of various mental health problems is being investigated widely. Scholarly interest in psychedelics is not limited to clinical studies: psychedelic experiences are also being studied in consciousness research, philosophy, and cultural/social studies.

We are organizing the first Finnish conference for psychedelic studies, Psykedeelit 2021, at Åbo Akademi University on November 18–19, 2021. The conference is aimed at scholars working in Finland, and we hope that it will advance Finnish psychedelic research by bringing together people studying the subject from different perspectives.

Keynote speakers (via Zoom) are Dr. Katrin Preller (University of Zürich), who will lecture on the neurobiological mechanisms of psychedelics in a therapeutic context and Dr. Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), who will address the philosophical importance of experiences induced by psychedelic compounds.

The conference is interdisciplinary and open for researchers, students, and others whose work is related to psychedelics (psychologists, physicians, sociologists, philosophers, theologians, anthropologists, gender studies researchers, artists etc.). Presentations on research plans, reviews, and theses are also welcome. In addition to presentations and panel discussions, there will be plenty of time for informal discussion as well. The event will be streamed, and it is also possible to give the presentation online.

Please e-mail your abstract (200 words) in Finnish, Swedish or English to jussi.jylkka@abo.fi by September 15, 2021, at the latest. Abstracts will be assessed by an interdisciplinary committee. Members of the committee are Samuli Kangaslampi, Ph.D., Mika Pekkola, Ph.D., Aleksi Hupli, Ph.D., Erik Aro, MD/Ph.D., and Jussi Jylkkä, Ph.D. Decision on acceptance will be made by September 30, 2021.

The conference is organized by the organizing committee together with the Department of Psychology of Åbo Akademi and The Finnish Association for Psychedelic Research (Psyty).

More information about and registration to the conference will be available from this page soon.

 

Psykedeelit 2021
Torsdag 18 – fredag ​​19.11.2021
Kongress för psykedelisk forskning
Axelia, Auditorium Salin, Biskopsgatan 8, Åbo

Psykedelisk forskning har upplevt en renässans och forskning som har stoppat i årtionden har startat igen i snabb takt på flera universitet runt om i världen. Den terapeutiska potentialen av psykedelika vid behandling av olika psykiska problem studeras intensivt. Intresset är inte begränsat till klinisk forskning, utan psykedeliska erfarenheter har också börjat undersökas inom medvetenhetsforskning, filosofi och humanistisk-social forskning.

Vi anordnar den första finska konferensen Psykedeelit 2021 med fokus på psykedelisk forskning vid Åbo Akademi universitet den 18.–19. November 2021. Konferensen är riktad till forskare som arbetar i Finland och vi hoppas att den kommer att främja finsk psykedelisk forskning genom att sammanföra forskare och aktörer som närmar sig ämnet ur olika perspektiv.

Keynote-talare (via Zoom) inkluderar Dr. Katrin Preller (Zürichs universitet), som presenterar om neurobiologiska mekanismer av psykedelika i ett terapeutiskt kontext, och Dr Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), som diskuterar betydelsen av psykedeliska upplevelser för filosofi.

Konferensen är tvärvetenskaplig och öppen för forskare, studenter och operatörer inom kultur vars arbete är relaterat till psykedelika (t.ex. psykologer, läkare, sociologer, filosofer, teologer, antropologer, genusforskare och konstnärer). Presentation av en forskningsplan, överblick eller avhandling är också välkommen. Förutom presentationer och paneldiskussioner finns det också gott om tid för fri diskussion. Händelsen kan följas på distans, och det är också möjligt att hålla presentationen på distans.

Skicka ett abstrakt av 200 ord (på finska, svenska eller engelska) av din presentation till jussi.jylkka@abo.fi senast den 15 september 2021. Abstrakta utvärderas av en tvärvetenskaplig kommitté bestående av PsD Samuli Kangaslampi, FD Mika Pekkola, FD Aleksi Hupli, MD Erik Aro och PsD/FD Jussi Jylkkä. Kommitén meddelar sitt beslut den 30 september 2021.

Konferensen anordnas av kommittén i samarbete med ämnet psykologi vid Åbo Akademi och Föreningen för Psykedelisk Forskning i Finland (Psyty ry).

Mer information och registrering till konferensen från den här sidan senare.