Vaikuttavia tuloksia ensimmäisestä satunnaistetusta tutkimuksesta masennuksen hoidosta psilosybiiniavusteisella terapialla

Psilosybiiniavusteinen terapia osoitti Imperial Collegen alustavassa pilottitutkimuksessa lupausta masennuksen hoidossa, mutta laajemmat satunnaistetut tutkimukset ovat vielä kesken. JAMA Psychiatry -lehdessä on nyt julkaistu tuloksia ensimmäisestä satunnaistetusta tutkimuksesta, jossa vertailuryhmänä toimi myöhemmin hoitoa saava ryhmä. 

Johns Hopkinsin yliopiston tutkijoiden Marylandissa toteuttamaan kliiniseen tutkimukseen osallistui 27 keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta kärsivää aikuista. Heistä puolet arvottiin saamaan kaksi psilosybiinisessiota ja 11 tuntia tukiterapiaa sisältänyttä hoitoa välittömästi ja puolet hieman myöhemmin.

Välitöntä hoitoa saaneiden masennusoireet olivat heti ensimmäistä psilosybiinisessiota seuraavana päivänä vähentyneet keskimäärin erittäin merkittävästi ja tämä muutos säilyi neljän viikon seurantaan saakka. Viikko ja neljä viikkoa hoidon jälkeen hoitoryhmän masennusoireet olivat selvästi odotusryhmää alhaisemmalla tasolla, efektikoon ollessa erittäin suuri (d = 2.2 ja d = 2.6). Tarkasteltaessa kaikkia osallistujia yhdessä noin kaksi kolmasosaa reagoi hoitoon kliinisesti merkittävällä tasolla sekä viikko että neljä viikkoa toisen psilosybiinisession jälkeen, ja yli puolet oli neljän viikon seurannassa vapaita masennuksesta.

Psilosybiinihoidon vaikutus masennusoireisiin näyttäytyi siis tässä tutkimuksessa pitkäkestoisempana kuin esimerkiksi – niin ikään nopeasti vaikuttavan – ketamiinin. Efektikoon suhteen havaittu vaikutus masennusoireisiin oli psykoterapiaan verrattuna noin 2,5-kertainen ja tyypillisiin masennuslääkkeisiin verrattuna nelinkertainen. Tulosten yleistettävyyttä rajoittavat osallistujien valikoituneisuus ja odotuslistan käyttö vertailukohtana lumelääkettä ja vastaavaa tukiterapiaa saaneen ryhmän sijaan.

Useita laajempia, lumekontrolloituja tutkimuksia psilosybiiniavusteisen terapian hyödyntämisestä masennuksen hoidossa on käynnissä eri maissa. Osasta odotetaan tuloksia tämän talven aikana.

Davis, A. K. ym. (2020). Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.3285

Comments are Disabled