Opinnäytetyötietokanta

Tulokset kategoriasta korkeakoulu hakusanalla aalto-yliopisto. Takaisin


Kuvia toisesta todellisuudesta – Psykedeelinen kokemus Alex Greyn taiteessa (Olli Peter Kuukampi, 2014)
Oppiaine:Kuvataidekasvatus
Opinnäytetyön tyyppi:Kandidaatin tutkielma
Laitos:Taiteen laitos
Tiedekunta:Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Korkeakoulu:Aalto-yliopisto
Tiivistelmä: Tutkielma tarkastelee psykedeelisen kokemuksen vaikutuksia taiteelliseen työhön teoriataustan ja tapausesimerkin kautta. Psykedeelisen kokemuksen luonnetta ja sitä määritteleviä käsitteitä on avattu muun muassa Stanislav Grofin ja Robert Mastersin ja Jean Houstonin tutkimuksiin tukeutuen. Teoriataustassa on lisäksi tarkasteltu taiteen ja psykedeelisen kokemuksen välistä suhdetta historiallisessa ja taideteoreettisessa viitekehyksessä. Teoriapohjaa vasten tutkielmassa analysoidaan nykytaiteilija Alex Greyn taiteellista työtä.

Tarkastelun kohteena on kolme Alex Greyn maalausta, joiden analyysiä ohjailee tärkeä psykedeelisen kokemuksen ymmärtämistä helpottava termipari set & setting. Set viittaa psykedeeliseen kokemukseen olennaisesti vaikuttavaan kokijan mielenmaisemaan ja setting yhtälailla merkitykselliseen ulkoiseen ympäristöön, joten tutkielmassa syvennyttään laajalti myös Greyn elämäkerrallisiin tapahtumiin ja aatteisiin teosten taustalla.

Psykedeelinen kokemus on hyvin yksilöllinen ja se reagoi herkästi mielen ja ympäristön muuttujiin. Sillä on potentiaalia muuttaa ihmisen ajattelua ja asenteita monin eri tavoin. Alex Greyn taiteeseen psykedeeleillä on ollut suuri vaikutus ja ne ovat olennaisesti vaikuttaneet hänen taiteessaan näkyvään mystisyyden ja henkisyyden teemaan.

Tutkielman valossa näyttäisi siltä, että psykedeelisen kokemuksen vaikutukset taiteilijan työhön ulottuvat hyvin laajalti ihmisyyden eri osa-alueisiin, eivätkä rajoitu esimerkiksi vain kokemuksen visuaalisiin puoliin. Myös arkikokemuksesta poikkeavien tajunnantilojen suhde todellisuuteen ja kokemusten representaatiohin liittyvät ongelmat ovat tutkielmassa keskeisiä. Lopussa pohdinta laajenee koskemaan muuntuneen tietoisuuden ja sen herättämien ajatusten asemaa yhteiskunnassa.
Tiivistelmä EN: -
Yhdiste:
Aihe:
Menetelmät:
Otoskoko:
Muuta:
Tagit: Alex Grey, huumeet, LSD, psykedeelinen kokemus, tietoisuus, todellisuus
URL:
PDF: Lataa
LinkkiSuora linkki


Psykedeelinen muotoilu – psykedeelien vaikutus visuaalisen viestinnän muotoilussa (Jenni Lintumäki (o.s. Laaksoharju), 2019)
Oppiaine:Visuaalisen viestinnän muotoilu
Opinnäytetyön tyyppi:Taiteen kandidaatin opinnäytetyö
Laitos:Median laitos
Tiedekunta:Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Korkeakoulu:Aalto-yliopisto
Tiivistelmä: Tutkielma tarkastelee psykedeelisten huumausaineiden vaikutuksia, visuaalisessa kulttuurissa ja visuaalisen viestinnän muotoilun alalla 1960-luvulta lähtien, teoriataustan ja kuvallisten esimerkkien kautta. Kiinnostus tutkielman aihetta kohti lähti, siitä kun pohdin mitä sana psykedeelinen tarkoittaa visuaalisessa kulttuurissa ja miksi sitä käyttävät monet alan ihmiset. Halusin tutkia tabua ilmiötä, mistä ei tiedetä paljoa, mutta joka on kuitenkin vaikuttanut visuaalisen viestinnän muotoilun alalla.

Psykedeelit kuuluvat hallusinogeeneihin eli psykoaktiivisiin aineisiin, jotka synnyttävät aistiharhoja, sekä muutoksia havainnoissa, ajattelussa, tunteissa ja tajunnantilassa. Psykedeelit tehostavat kyseenalaistavaa ajattelua, jonka myötä ne vaikuttivat 1960-luvun nuorten aatteisiin ja kulttuuriin. Tutkielman teoriatausta käsitteli syvemmin tunnetuimpien ja käytetyimpien psykedeelisten huumausaineiden visuaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia. Psykedeelien mikroannostelu ja terapeuttiset vaikutukset, sekä Steve Jobsin positiivinen suhde LSD:hen ovat olleet syynä sille, miksi kiinnostus psykedeelejä kohtaan on viime vuosina noussut.

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys oli, mitkä ominaisuudet tekevät visuaalisesta teoksesta psykedeelisen? Hypoteesini oli, että psykedeelien visuaaliset vaikutukset ovat psykedeelisen tyylisuuntauksen keskeisimpiä ominaisuuksia, joka todettiin oikeaksi käytettyjen lähteiden kautta. Tyypillisimpiä psykedeelisissä teoksissa esiintyviä psykedeelisten huumausaineiden visuaalisia vaikutuksia ovat värikkyys, sekavuus, geometriset kuviot ja aaltoilevat muodot. Sen lisäksi psykedeelien muiden vaikutusten inspiroimat teemat, kuten vaikka monitasoisuus, surrealismi ja symbolismi ovat myös psykedeelisen tyylin keskeisimpiä piirteitä.

Psykedeeliset huumausaineet ja niiden kulttuuri muovasivat yhteiskuntaa 1960-luvulla, jonka seurauksena myös visuaalisen viestinnän muotoilu sai vaikutteita psykedeeleistä. Tutkielman toinen tutkimuskysymys oli miten psykedeelit ovat vaikuttaneet visuaalisen viestinnän muotoilun alalla? Psykedeelinen tyyli näkyi parhaiten rock-konserttien julisteissa ja vastakulttuurin sanomalehdissä. Psykedeelinen visuaalisen viestinnän muotoilu kapinoi alan käytäntöjä vastaan esimerkiksi epäkäytännöllisillä kirjaintyypeillä ja sommitelmilla. Nykyään psykedeelinen kuvamaailma ei ole täysin samanlaista kuin mitä 1960- ja 1970-luvuilla, mutta psykedeelien vaikutteita näkee yhä monissa töissä. Psykedeeliset kuvat eivät välttämättä pyri kopioimaan psykedeelisten huumausaineiden alaisena koettuja kokemuksia, vaan enemmänkin poimimaan joitakin tyylille ominaisia piirteitä.
Tiivistelmä EN:
Yhdiste:
Aihe:
Menetelmät:
Otoskoko:
Muuta:
Tagit: taide, tyyli, visuaalisen viestinnän muotoilu
URL: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38141
PDF: Lataa
LinkkiSuora linkki