Rules

The rules of the association, as submitted to the Register of Associations, are provided below in Finnish. A translation of the full rules is not available at this time.

 

Accepted 18.1.2017


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Psykedeelitutkimusyhdistys ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedotusta ja asiantuntijoiden koulutusta. Tavoitteena on tukea monitieteellisen tutkimustiedon hyödyntämistä yksilöllisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tukea tutkimusta, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tapahtumia, kampanjoita ja muuta vastaavaa toimintaa. Asianmukaiset luvat saatuaan yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka on osoittanut perehtyneisyyttä psykedeelitutkimukseen tai kiinnostusta sen edistämiseen ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys haluaa muuten osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kahdesta kuuteen (2–6) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään seitsemän (0–7) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun sen jäsenet katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi–toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on tukenut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

9 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kokouskutsulla, joka lähetetään yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköisesti vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kuudenkymmenen (60) päivän väliajoin, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.