Tieteelliset julkaisut

Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer (Grob CS, Danforth AL, Chopra GS, Hagerty M, McKay CR, Halber.., 2011)
Julkaisu:Archives of General Psychiatry
Tiivistelmä: Tarkoitus: Tutkimuksessa arvioidaan hallusinogeenien kliinistä soveltuvuutta ahdistuksen hoitoon, joka on syntynyt reaktiona pitkälle edenneeseen syöpään.

Koeasetelma: Psilosybiinin (0.2 mg/kg) tehoa ja turvallisuutta tutkittiin plasebokontrolloidulla kaksoissokko asetelmalla, jossa koehenkilöt toimivat omana kontrollinaan.

Koehenkilöt: 12 pitkälle edennyttä syöpää sairastavaa aikuista, joilla on myös kuolemaan liittyvää ahdistusta.

Käytetyt mittarit: Koehenkilöiden kehon lämpötilaa ja verenapainetta mitattiin kokeen aikana ja sitä ennen. Seurantamittaukset sisälsivät BDI (Beck Depression Inventory), POMS (Profile of Mood States) ja STAI (State-Trait Anxiety Inventory) asteikot, joihin koehenkilöt vastasivat sokkoutuksen purkamisen jälkeen kuuden kuukauden ajan.

Tulokset: Fysiologisten vasteiden ja psykologisten mittausten perusteella arvioituna hoito vaikutti turvalliselta. Psilosybiini ei aiheuttanut koehenkilöille kliinisesti merkittävää haittaa. Koehenkilöiden ahdistustaipumuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevää laskua 1 ja 3 kuukautta hoidon jälkeen. BDI:llä mitattuna koehenkilöiden mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitsevää kohenemista kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Myös POMS mittauksissa havaittiin koehenkilöiden mielialan kohenemista, joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää.

Johtopäätökset: Tämä tutkimus osoitti psilosybiinin annostelun olevan turvallista ja soveltuvaa pitkälle edenneestä syövästä sairastuneilla potilailla, joilla on kuolemaan liittyvää ahdistusta. Osa aineistosta viittasi positiivisiin muutoksiin koehenkilöiden mielialassa ja ahdistuneisuudessa. Tulosten valossa lisätutkimus vaikuttaa perustellulta tällä pitkään sivuutetulla alalla.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus
Menetelmät:kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, seuranta
Otoskoko:12
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2010.116
URL: http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/210962
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme